Socialinė partnerystė

Socialiniai partneriai

Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba

Naudojant „Berlyno intelekto struktūros testą jaunuoliams“: gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimui (BIS-HB)“ identifikavo 6-7 klasių gabius mokinius ir individualiai testo rezultatus pristatė mokiniams ir jų tėvams, pateikė rekomendacijas tolimesniam jų gabumų lavinimui.

 

Respublikos Šaltinio vardą turinčių mokyklų partnerystės tinklas

Sukūrus šį tinklą, organizuojama bendra ugdomoji veikla, dirbamas švietėjiškas ir metodinis darbas, dalijamasi darbo patirtimi, sprendžiant mokinių laisvalaikio ir tarpusavio bendradarbiavimo klausimus.

Kauno technologijos universitetas

Bendradarbiavimo ryšiai užmegzti, siekiant mokslo integracijos ir glaudesnio studijų ir bendrojo ugdymo sąlyčio. Mokytojams suteikiama dalykinė ir metodinė parama, vedami užsiėmimai, mokomieji renginiai mokiniams, sudarytos sąlygos susipažinti su universiteto studijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūra.

Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija

Siekdama aktyviai lavinti gabių vaikų kūrybiškumą, mokykla prisijungė prie Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos veiklos: tapo asociacijos nare.