Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. I ketvirtis)

Įsakymas dėl direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V1-267, 3 skyriaus 8 skirsnio 51 punkto pakeitimo

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2019 m. II ketvirtis)

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2019 m. I ketvirtis)

Raseinių Šaltinio progimnazijos darbuotojų vidutinis metų darbo užmokestis (už 2018 m.)

 

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Ekspertas

3,03

1093,74

 

Metodininkas

26,11

 

954,33

 

Vyresnysis mokytojas

5,5

 

894,06

 

Mokytojas be kategorijos

0,7 756,74

Direktorius

1  

Pavaduotojas

2,5

1283,27

 

Psichologas

1

 

Socialinis pedagogas

1

 

Specialusis pedagogas

1,5

695,42

 

Logopedas

1,5

783,93

 

PUG pedagogas

1

 

Mokytojo padėjėjas

3,25

 

504,21

 

Bibliotekininkas

1

 

Kompiuterijos inžinierius

1

 

Ūkvedys

1

 

Raštinės administratorius

1

 

Laborantas

0,25

 

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

2

600,21

 

Sekretorius

1

 

Rūbininkas

1

 

Valytojas

10

413,62

 

Darbininkai

2

427,54

 

Kiemsargis

1

365,00

Duomenų bazių administratorius

0,25

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 "Dėl  bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu "Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą"         

 

Atnaujinta: 2020-06-16