Teisinė informacija

Tvarkos, aprašai, taisyklės

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) medžiagos darbų perdavimo - priėmimo ir saugojimo tvarka

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo, vaizdo įrašų priežiūros ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Patvirtintas mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas ir formos

Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Lygių galimybių principo įgyvendinimo aprašas

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2019 m.

Smurto prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Reagavimo į savižudybių riziką Šaltinio progimnazijoje algoritmas

Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo tvarkos aprašas

Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų vertinimo aprašas

Priešmokyklinio ugdymo grupės ilgalaikis ugdomosios veiklos planas

Įsakymo ,,Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo'' pakeitimas

Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje

Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje (priedas)

Gabių mokinių ugdymo programa

Dalykų modulių aprašas

Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos

Mokinių priėmimo į mokyklą aprašas

Mokinių vežimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

Mokinio elgesio taisyklės

Mokinių skatinimas ir drausminimas

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Darbuotojų vidaus tvarkos taisyklės

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo Raseinių Šaltinio progimnazijoje tvarkos aprašas

Mokinių maitinimo valgykloje grafikas

Mokinių maitinimo 15 dienų valgiaraštis:

6-10 metų vaikams

11 ir vyresnių metų vaikams

Atnaujinta: 2019-01-14