Projektai

2016-2017 m. m.

eTwinnning projektas ,,Let's celebrate the European Day of Languages with us!“

Tikslas. Supažindinti mokinius su kitomis Europos kalbomis, drauge švęsti Europos kalbų dieną.
Projekto anotacija. Partneriai susipažįsta, pristatoma klasė, mokykla, valstybė. Dainuojama daina savo šalies valstybine kalba ir įkeliama į TwinSpace. Kuriamas virtualus žodynas. Mokiniai sveikina vieni kitus Europos kalbų dienos proga siųsdami savo kūrybos atvirukus bei šalį reprezentuojančių atvirukų rinkinius. Videokonferencijos metu partneriai bendrauja tiesiogiai.
Projekto tikslinė grupė. 4c klasės mokiniai
Partneriai. Lenkija, Graikija, Rumunija, Prancūzija, Ukraina, Ispanija, Portugalija, Slovėnija, Čekija, Italija.
Įgyvendinimo laikas. 2016 m.09 - 12 mėn.
Projekto vadovas mokykloje. Liuba Vaigauskienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė

Projektas ,,Me, My City'' (Aš, mano miestas) 

Projekto tikslas: tobulinti mokinių kalbinius gebėjimus, komunikacines kompetencijas ir IKT įgūdžius, pritaikant praktinėje veikloje ir bendradarbiaujant; sukurti žemėlapį, atspindintį mokinių kasdienę aplinką: nufotografuoti, aprašyti, įdėti, paklausti-atsakyti.
Projekto anotacija: Šis projektinis darbas padeda mokiniams geriau pažinti savo mietą, fotografuojant ir angliškai aprašant gyvenamuosius rajonus, švietimo įstaigas, rekreacines zonas, gamybinius objektus, religines vietas ir kt. Nuotraukos ir aprašymai yra talpinami zeemaps programėlėje (memycity.com/S2). Mokiniai kuria daugiakalbius žodynėlius temomis „Vietos mieste“ ir „Geografiniai ypatumai“ su https://docs.google.com. Vėliau mokiniai bendraus su projekto partneriais, užduodami ir atsakydami į klausimus apie savo ir partnerių miestus. Projekto veiklos suteikia galimybę praktiškai pritaikyti įgytus gebėjimus ir įgūdžius, ieškant, atrenkant ir apipavidalinant reikiamą informaciją, ugdo mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, socialinius įgūdžius ir skatina vidinę mokymosi motyvaciją. 
Projekto tikslinė grupė: gabūs 5-6 klasių mokiniai
Projekto partneriai: Prancūzija, Kroatija, Indija, Italija, Serbija ir Lenkija
Projekto įgyvendinimo laikas 2016-2017 m.m.
Projekto koordinatorius/vadovas mokykloje. Lijana Ivoškienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Projektas ,,Communication activities between Raseiniai (Lithuania) and La Paca (Spain): let's talk and write in English!'' (Komunikacinės veiklos tarp Raseinių ir La Pakos: Kalbėkime ir rašykime angliškai!

Projekto tikslas: tobulinti kalbinius mokinių gebėjimus, IKT įgūdžius ir komunikacines kompetencijas natūralioje aplinkoje, pasikeičiant elektroniniais laiškais, kuriant pristatymus ir video apie tradicines šventes, dalyvaujant video konferencijoje per Skype ir kt.
Projekto anotacija: Šis projektinis darbas skirtas bendrauti ir bendradarbiauti anglų kalba eTwinning platformoje, padeda ugdyti mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, socialinius įgūdžius, turi teigiamą įtaką ir skatina vidinę mokymosi motyvaciją. Įvairios projekto veiklos (prisistatymai, laiškai nurodytomis temomis, šalies ir miesto, papročių ir tradicijų pristatymai, t.t) ugdo komunikavimo kompetenciją, t.y. žodinius-lingvistinius gebėjimus dalijantis mintimis, dirbant grupėmis, skaitant, klausantis ir stebint video medžiagą, rašant laiškus, kuriant pristatymus poromis ar komandomis.
Projekto tikslinė grupė: 8a klasės mokiniai 
Projekto partneriai: Ispanijos mokykla
Projekto įgyvendinimo laikas 2016-2017 m.m.
Projekto koordinatorius/vadovas mokykloje. Lijana Ivoškienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Projektas „Mažieji olimpiečiai“

Tikslas. Diegti vaikams olimpizmo idealus, olimpines vertybes, principus ir kultūrą, organizuojant ir vykdant sportinę, šviečiamąją, kultūrinę veiklą.
Projekto anotacija. Projektas „Mažieji olimpiečiai“ orientuotas į olimpinių vertybių ugdymą. Projekto idėja- atkreipti ugdymo įstaigų bendruomenių dėmesį į sportą ne kaip į didžiųjų pasiekimų sritį, bet kaip į garbingos kovos, pagarbos kitam žmogui, draugiškumo dvasią skatinančią veiklą. Projekto metu vaikams suteikiama žinių apie olimpinį sąjūdį, plečiama sveikos gyvensenos kultūra, skatinamas fizinis aktyvumas, vykdoma sportinė veikla. Veiklos vykdomos kartu su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, kurios nėra projekto ,,Olimpinė karta“ narės, taip skleidžiamos vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo idėjos. Projekto dalyviams organizuojama pažintinė, praktinė, kūrybinė veikla.
Projekto tikslinė grupė. Priešmokyklinio amžiaus vaikai, 6-7 metai.
Projekto partneriai: Raseinių lopšelis-darželis ,,Saulutė “, Raseinių lopšelis-darželis ,,Liepaitė“,
Raseinių r. Nemakščių darželis.
Projekto įgyvendinimo laikas. 2016-09-01 - 2016-11-18
Projekto koordinatoriai. Mindaugas Zybartas, kūno kultūros mokytojas ekspertas; Ilona Zybartė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

Projektas „Kalėdinė šiluma ir gera sveikata“

Projekto tikslas: Plėsti mokinių  tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, visapusiškumą, ugdyti pilietiškumą, pasididžiavimą savo mokykla, skatinti kūrybiškumą, kelti mokinių mokymosi motyvaciją ir saviugdą, atliekant netradicinio sprendimo reikalaujančias užduotis, plėtojant intelektinės veiklos gebėjimus.
Projekto anotacija. Projektas įgyvendinamas, organizuojant veiklas, susijusias su vaistažolių pažinimu, rinkimu, panaudojimu. Ugdomi mokinių gebėjimai, kuriant ir sprendžiant praktinio turinio uždavinius, atitinkančius projekto vykdymą.  Ugdomi technologiniai mokinių gebėjimai, kuriant  ir gaminant pakuotes.
Projekto tikslinė grupė. Raseinių Šaltinio progimnazijos 6 klasių mokiniai. 
Bendras dalyvių skaičius – 19
Projekto partneriai. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla, Vilniaus g. 11, LT-60180, Raseiniai ;Blinstrubiškių socialinės globos namai, Dvaro g. 6, Blinstrubiškių k., Paliepių sen., 60345 Raseinių r. sav.
Projekto įgyvendinimo laikas. 2016 m. rugsėjo-gruodžio mėn.
Projekto koordinatorius/vadovas mokykloje. Matematikos mokytoja metodininkė Liubovė Kisielienė; technologijų mokytoja metodininkė Aldona Kukulskienė; matematikos ir IT vyresnioji mokytoja Silva Bartusevičienė.

Projektas ,,Pamilk gamtą, ją pažindamas“

Projekto tikslas. Praplėsti mokinių žinias apie Raseinių rajono saugomas teritorijas ir aplinkosauginių problemų sprendimus ir galimybes. Formuoti mokinių ekologinę mąstyseną, atsakingą požiūrį į supančią aplinką.  
Projekto anotacija. Mokiniai projekto metu susipažino su Raseinių rajono saugomomis teritorijomis, jų tipais. Buvo renkama informacija apie Raseinių rajono saugomas teritorijas (Dubysos regioninis parkas, Blinstrubiškio miško biosferos poligonas). Buvo organizuotos 2 ekspedicijos į Dubysos regioninį parką, Blinstrubiškio miško biosferos poligoną. Ekspedicijos metu mokiniai susipažino su Blinstrubiškio miško biosferos poligono biologinės įvairovės būklės stebėsenos sistema (ypač siekiant išlaikyti jūrinio erelio populiaciją), Dubysos slėnio savita ekosistema, turtinga augalų ir gyvūnų rūšių.Duomenys buvo susisteminami ir apipavidalinami, platinama informacija apie Raseinių rajono saugomas teritorijas (Dubysos regioninis parkas, Blinstrubiškio miško biosferos poligonas)..
Projekto tikslinė grupė. Raseinių Šaltinio progimnazijos 5-8 klasių 110 mokinių.
Projekto partneriai. Dubysos regioninio parko direkcija, UAB ,,Saudrija“, UAB „Mstilius“, privatūs asmenys.
Projekto įgyvendinimo laikas. 2016 m. rugsėjo mėn.
Projekto koordinatorius/vadovas mokykloje. Linutė Žurkauskienė, geografijos mokytoja metodininkė

Projektas ,,Dvarų paveldas”

Tikslas - susipažinti su Raseinių rajono dvarais, įvairiomis priemonėmis, ieškant informacijos apie išlikusius ir neišlikusius rajono dvarus, jų reikšmę Raseinių krašto istorijoje. Pasidalinti sukaupta  informacija, dalyvauti organizuojamose edukacinėse išvykose į Raseinių ir kitų rajonų dvarus.
Organizatoriai. Dubysos regioninio parko direkcija 
Projekto partneriai. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka ir Raseinių krašto istorijos muziejus.
Projekto dalyviai. 7 klasių mokiniai
Projekto įgyvendinimo laikas. 2016-03-16 iki 2016 -10-16
Projekto koordinatorius/vykdytojas mokykloje. Jonas Janušas, istorijos mokytojas ekspertas; Linutė Žurkauskienė, geografijos mokytoja metodininkė; Gileta Barakauskienė, biologijos mokytoja metodininkė.

Projektas ,,Eilėraštis mamytei''

Rajoninis nuotolinis projektas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ,,Eilėraštis mamytei“
Projekto tikslas - Ugdyti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimą bendrauti gimtąja kalba. 
Projekto anotacija - Projektas „Eilėraštis mamytei“, skirtas rajono mokyklų 3-4 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimo bendrauti sakytine kalba ugdymui. Mokiniai savo mokyklose sukuria po vieną eilėraščio posmelį, jį iliustruoja, pateikia MS POWER POINT programa ir elektroniniu paštu nusiunčia kitai projekte dalyvaujančiai mokyklai. Kiekvienos mokyklos mokiniai kuria gauto eilėraščio tęsinį pagal gautą pradžią, jį iliustruoja. Mokykla, gavusi savo eilėraštį, jį įgarsina ir atsiunčia projekto organizatoriams. Sukurti eilėraščiai persiunčiami visoms mokykloms. 
Projekto tikslinė grupė – Raseinių rajono ugdymo įstaigų 3-4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.
Projekto partneriai – Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklos, Raseinių rajono švietimo centras.
Projekto įgyvendinimo laikas - 2017 m. vasario – balandžio mėn.
Projekto koordinatorius/vadovas mokykloje – Aušra Gudžiūnienė, logopedė metodininkė; Laura Burneikienė, vyresnioji specialioji pedagogė; Dalia Gricienė, vyresnioji socialinė pedagogė.

Kino edukacijos projektas „Kino klubas“

Projekto tikslas. Vykdyti kino edukaciją Lietuvoje, skiriant daugiau dėmesio vaikams ir jaunimui, didinti europinių filmų prieinamumą, išbandyti kino klubus kaip kino raštingumo modelį.
Projekto anotacija. Lietuvos mokyklose numatoma įgyvendinti kino edukacinį projektą „Kino klubas“, kuris yra tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas” dalis, vykdoma Didžiosios Britanijos kino edukacijos organizacijos „Film Literacy Europe”. Nacionalinis projekto koordinatorius Lietuvos kino centras.
Projekto dalyviai. Bendrojo ugdymo mokyklų 12 iki 18 metų mokiniai.
Projekto partneriai. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Projektas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2017 m. sausio mėnesio. Pabaigos data nenurodyta;
Projekto koordinatoriai mokykloje: Jonas Janušas, istorijos mokytojas ekspertas;  Vaida Plučiuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,  Neringa Viršilienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Tarptautinis projektas „PhenoloGIT: vietovės duomenų analizė ir mobilusis mokymasis mokyklose“

Projekto tikslas. Numatoma stebėti ir išsiaškinti, kaip gyvajam pasauliui daro įtaką metų laikų kaita ir klimato pokyčiai.
Projekto anotacija. Projektas orientuotas į fenologiją, t.y. periodiško augalų ir gyvūnų gyvavimo ciklo įvykių stebėjimą ir tyrimus, skirtingose geografinėse vietovėse. Bus kuriama ir testuojama informacinė mobilioji aplikacija fenologijos tematika (angl. app – programinė įranga mobiliesiems įrenginiams ir planšetiniams kompiuteriams), kuri leis mokytojams ir mokiniams dalintis informacija apie sezoninius pokyčius, gamtinę aplinką skirtingose šalyse, aiškintis joje vykstančius procesus, spręsti įvairius uždavinius, rinkti, kaupti, analizuoti ir iš gautų duomenų daryti išvadas. Mobilioji aplikacija leis informaciją pateikti žemėlapių pavidalu. Lietuvos ir Europos mokytojai bei mokiniai turės galimybę geografijos ar biologijos pamokose tikslingai naudoti mobiliuosius įrenginius ar planšetinius kompiuterius. Projekto metu bus kuriami mokymosi scenarijai (pamokų planai), kurie vėliau galės būti naudojami mokymo procese.
Projekto tikslinė grupė. Geografijos, pradinių klasių, biologijos mokytojai, 7–14 metų mokiniai
Projekto partneriai. Švietimo informacinių technologijų centras kartu su trejomis Europos šalimis: Jungtinė Karalystė, Danija, Ispanija
Projekto įgyvendinimo laikas 2015.09.01–2018.08.31
Projekto koordinatorius/vadovas mokykloje. Linutė Žurkauskienė, geografijos mokytoja metodininkė, Gileta Barakauskienė, biologijos mokytoja metodininkė, Liuba Vaigauskienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė.

Šių metų spalio 21 d. Švietimo informacinių technologijų centras skelbė mokyklų atranką dalyvauti projekte „PhenoloGIT: vietovės duomenų analizė ir mobilusis mokymasis mokyklose“. Projektui buvo pateikta 30 paraiškų. Projekte dalyvauti - atrinkta 10 mokyklų.
Skelbiame atrinktas 10 mokyklų, kurios kviečiamos dalyvauti projekte:

 1. Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračio gimnazija;
 2. Kaišiadorių rajono Kruonio gimnazija;
 3. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija;
 4. Raseinių Šaltinio progimnazija;
 5. Vilniaus Žemynos progimnazija;
 6. Panevėžio „Žemynos“ progimnazija;
 7. Vilniaus Balsių progimnazija;
 8. Šilalės rajono Obelyno pagrindinė mokykla;
 9. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla – daugiafunkcis centras;
 10. Senųjų Tarkų Kęstučio pagrindinė mokykla.

 

2015-2016 m. m.


Etwinning projektas “Me, My City" 

Projekto tikslas – sukurti bendrą šalių partnerių gimtųjų miestų žemėlapį-foto galeriją, kuriame mokiniai talpina įžymių lankytinų ir istorinių vietų, gyvenamųjų pastatų ir gatvių, parduotuvių, stadionų, kavinių ir restoranų nuotraukas su trumpais aprašymais anglų kalba. Mokiniai turės galimybę susipažinti su šalių partnerių mokyklų ir jų miestų aplinkomis bei užduoti vieni kitiems įvairius klausimus forume "Ask a Question".  Projekte dalyvauja 22 šalys: Bosnija ir Hercogovina, Brazilija, Kanada, Estija, Norvegija, Slovėnija, Čekija, Prancūzija (koordinatoriai), Jordanija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Italija, Šri Lanka, Indija, Turkija, Švedija, Graikija, Jungtinės Valstijos ir mūsų mokyklos 7a klasės mokiniai. 

Etwinning projektas The European Day of Languages

Projekto tikslas – skatinti užsienio kalbų mokymąsi, didinti tarpkultūrinį supratimą, drauge švęsti tarptautinę Europos kalbų dieną, kuri vyksta rugsėjo 26 dieną. 
Mokiniai kūrė sveikinimo atvirukus, juos užrašė ir siuntė valstybėms partnerėms. Video filmu pristatė savo klasę. Vyko video konferencija, kurios metu drauge dainavome dainą „Su gimimo diena“ (anglų kalba).
Projekto pradžia – 2015-09-09, dalyvauja 15 partnerių.

Etwinning projektas The world around us – seasons

Projekto tikslas – susipažinti su metų laikų ypatybėmis kitose valstybėse pristatant mokinių kūrybinius darbus, nuotraukas, stebėjimus.
Be sezonų stebėjimo kursime logotipus, pristatysime savo miestą, valstybę, pažinsime Vivaldį, pagal jo „Metų laikus“ kursime filmą, dalyvausime video konferencijose, susipažinsime su partneriais.
Projekto pradžia 2015-10-01, dalyvauja 12 partnerių.

 

Apie mokykloje vykdytus projektus 2013-2014 m.m. rašoma birželio 14 d. ,,Naujame ryte''

Skanuoto straipsnio nuoroda

Projektas ,,Kur vienybė, ten galybė'' 2013 m.

Projekte numatytomis veiklomis puoselėjamos mokyklos tradicijos ir kuriamos naujos, nes matematikos komandinis konkursas skirtas Šaltinėlio taurei laimėti vykdomas daugiau kaip penkerius metus, futbolo turnyras sporto klubo „Šaltinėlis“ taurei laimėti organizuojamas jau trečią kartą, draugystė su Klaipėdos laisvalaikio centru užsimezgė prieš dvejus metus. 

Šiuo projektu bus siekiama bendrai veiklai apjungti visas „Šaltinio“ vardą turinčias respublikos bendrojo ugdymo mokyklas bendrai veiklai ir plėsti tarpinstitucinį bendradarbiavimą sprendžiant mokinių užimtumo problemas, ugdant mokinių socialinius gebėjimus ir emocinį intelektą.

Šio projekto tikslas - tobulinti įvairiapusius mokinių gebėjimus, kūrybiškumą, savarankiškumą, įgūdžius dirbti komandoje. Padėti mokiniams įgyti dalykines, socialines kultūrines kompetencijas būtinas sėkmingam tolimesniam kūrybingam dalyvavimui pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.

 Projektas įgyvendinamas organizuojant:
•    tarpmokyklinį 5-6 klasių mokinių matematikos konkursą „Šaltinėlis“;
•    tarpmokyklinį 7-10 klasių mokinių futbolo turnyrą sporto klubo „Šaltinėlis“ taurei laimėti;
•    meninę kūrybinę interpretaciją „Šaltinėlis“.
Projekto metu kartu su Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro vaikais bus sukurta kūrybinė interpretacija „Šaltinėlis“, bei surengta darbų paroda.  Tuo pat metu mokiniai pabuvos prie didžiausio Lietuvos vandens šaltinio ir susipažins su jo reikšme mūsų gyvenimui.
Bus parengtas visas projekto veiklas iliustruojantis nuotraukų kaleidoskopas.

Laukiami projekto rezultatai:
Kiekybiniai:
•    Suorganizuotas ir įvykdytas 7-10 klasių mokinių futbolo turnyras sporto klubo „Šaltinėlis“ taurei laimėti
•    Suorganizuotas ir įgyvendintas 5-6 klasių mokinių matematikos konkursas „Šaltinėlis“;
•    Sukurta meninė kūrybinė interpretaciją „Šaltinėlis“ ir surengta paroda; 
•    Suorganizuota išvyka į Klaipėdą;
•    Išleistas nuotraukų kaleidoskopas apie projekto veiklas; 
•    Projekto veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 100 mokinių iš  keturių „Šaltinio“ vardą turinčių respublikos bendrojo ugdymo mokyklų.

Kokybiniai:
•    Mokiniai turiningai praleis laisvalaikį;
•    Užsimegs glaudesni tarpinstituciniai ryšiai tarp projekte dalyvavusių mokyklų;
•    Pagerės mokinių komandinio žaidimo įgūdžiai;
•    Mokiniai taps draugiškesni, kūrybiškesni, savarankiškesni.

Projektas „Graži aplinka - doras žmogus“ 2013 m.

Projekto tikslas.
Skatinti pradinių klasių bendruomenės aktyvumą, orientuotą į praktinę gamtosauginę veiklą, 
siekiant supažindinti mokinius su artimiausią gamtine aplinka, formuoti palankų aplinkai elgesį kasdieniniame gyvenime ir  ugdyti mokinių pilietiškumą.

Projekto uždaviniai:
1.    Supažindinti mokinius su mokyklos teritorijos augmenija.
2.    Mokyti puoselėti ir gražinti mokyklos aplinkos mažuosius želdinius.
3.    Mokyti globoti ir saugoti artimiausioje aplinkoje žiemojančius paukščius.
4.    Ugdyti atsakingo vartojimo įgūdžius ir lavinti mokinių kūrybiškumą, panaudojant antrines žaliavas. 
5.    Įtvirtinti gamtosaugines žinias atliekant praktinius darbus. 

Projekto dalyviai:  Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 1-4 klasių mokiniai.

Projekto partneriai: 
Dubysos regioninio parko direkcija, Raseinių miškų urėdija, UAB ,,Saudrija“, UAB M stilius.

Projekto priemonės:
1.    Tyrimas. ,,Augmenijos įvairovė mokyklos teritorijoje“. Mokiniai susipažino su mokyklos teritorijoje augančiais augalais.

2.    Praktinė veikla. „Mano gėlynėlis“  Mokiniai sodino ir prižiūrėjo mažuosius mokyklos teritorijos želdinius.

3.    Akcija ,,Švari mokyklos aplinka“. Akcijos metu mokiniai mokėsis kaip teisingai rūšiuoti atliekas, tvarkė mokyklos teritoriją.

4.    Inkilėlių paroda, jų iškėlimas.
Surengta inkilų kėlimo šventė. Iškelti inkilėliai Padubysio regioninio parko teritorijoje ir prie mokyklos.

5.    Viktorina ,,Graži aplinka – doras žmogus“. Viktorinos metu patikrintos mokinių projekto metu įgytos žinios.

 1. Inkilėlių paroda, jų iškėlimas
 2. Akcija ,,Švari mokyklos aplinka“
 3. Tyrimas ,,Augmenijos įvairovė mokyklos teritorijoje“
 4. Praktinė veikla „Mano gėlynėlis“  
 5. Viktorina ,,Graži aplinka – doras žmogus“

 

Projektas ,,Pamilk gamtą, ją pažindamas'' 2012 m.

Šiuo projektu bus siekiama įrodyti mokiniams, kokia svarbi mums artimiausia gamtinė aplinka ir kaip svarbu ją saugoti. Toliau tęsiamas aplinkosauginis ugdymas Raseinių Šaltinio pagrindinėje mokykloje. Projekto veiklos integruosis į mokykloje įgyvendinamos Gamtosauginių mokyklų programos veiklas. Projektas – puiki proga bendradarbiauti įvairių dalykų mokytojams, integruojant aplinkosaugines žinias į savo dėstomus dalykus. Projektą numatoma tęsti ir kitais mokslo metais.

1. Tikslai vykdant projektą: 

Formuoti mokinių ekologinę mąstyseną, atsakingą požiūrį į supančią aplinką.  Supažindinti ir papildyti mokinių žinias apie Raseinių rajono saugomas teritorijas ir aplinkosauginių problemų sprendimus ir galimybes.

2. Įstaigos, organizacijos uždaviniai vykdant projektą: 
2.1. Supažindinti mokinius su mūsų rajono saugomomis teritorijomis (hidrografiniu,  
geomorfologiniu, ichtiologiniu, botaniniu, kraštovaizdžio draustiniais).   

2.2. Atlikti savaiminių gamtos procesų ir žmogaus įtakos gamtai stebėjimus.

2.3. Skatinti mokinius pažinti artimą gamtinę aplinką ir formuoti palankų aplinkai elgesį 
kasdieniniame gyvenime.

2.4. Ugdyti mokinių pilietiškumą, kūrybiškumą, saviraišką.  

3. Projekto dalyviai:
      Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos 5-8 klasių mokiniai.

4. Projekto partneriai:
        Dubysos regioninio parko direkcija, Raseinių miškų urėdija, UAB ,,Saudrija“, privatūs asmenys.

5. Laukiami projekto rezultatai:
Dalyvaudami šio projekto veikloje mokiniai supras ir patirs, kad gamta – visų mūsų namai, o savo namus reikia mylėti, gerbti, tausoti. Gebės suvokti, kad padėti gamtai yra lengva, tik reikia žengti pirmą žingsnį: neteršti gamtinės aplinkos, racionaliai naudoti gamtinius išteklius. Visi dideli darbai prasideda nuo mažų darbelių, kuriuos visai nesunku įvykdyti dėl gamtos, nes be gamtos žmogus yra niekas.
Išmoks pastebėti kraštovaizdžio grožį, harmoniją ir ją perteikti vizualiomis meninės raiškos priemonėmis.
Bus išugdyta aplinkosaugos samprata, nevartotojiškas požiūris į gamtą, pagarba gyvybei bei atsakomybė už ją.
Susipažins su kraštovaizdžio elementų įvairove, Raseinių rajono saugomomis teritorijomis, galės jas palyginti, mokysis atsakingo elgesio jose.

6. Projekto vykdymo laikas:
    2012 metų birželio mėn.

7. Vykdomos priemonės, renginiai:

Teoriniai užsiėmimai

Mokiniai susipažins su Raseinių rajono saugomomis teritorijomis, jų tipais. Bus renkama informacija apie Raseinių rajono saugomas teritorijas.

Ekspedicija į Balčios hidrografinį, Pašešuvio kraštovaizdžio, Jukainių geomorfologinį draustinius.

Ekspedicijos metu mokiniai susipažins su gilaus slėnio vidutiniškai vingiuotu Balčios žemupiu ir vidurupiu, raiškiu Šešuvio slėnio ir jo intakų kraštovaizdžiu, Žemaičių prieškalvėms būdingais apskalautų moreninių gūbrių sališkomis liekanomis. Mokysis atpažinti išorinius gamtos procesus (eroziją, akumuliaciją ir kt.).

Informacinis leidinys ,,Raseinių rajono saugomos teritorijos“.

Bus susisteminama ir apipavidalinama, platinama informacija apie Raseinių rajono saugomas teritorijas. Dalinamasi turimomis aplinkosauginėmis žiniomis su bendruomenės nariais.

 

Projektas „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme“ 2010-2014 m. m.

TRUPUTIS DOSJĖ, arba KAIP VISKAS PRASIDĖJO IR KAM ESAME DĖKINGI

2010-2011 m. m.

Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“ teikia Vilniaus Goethe‘s intitutui paraišką dėl dalyvavimo projekte „Vokiečių kalba priešmokykliniame ugdyme“ ir, gavę kvietimą dalyvauti, pakviečia bendradar-biauti: priemones pamokėlėms ruošia PU pedagogė Aurelija Kapočienė, pamokėles veda Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja Lolita Stalioraitienė. Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę 18-kai vaikučių. Paskatinti darželio prisijungiame ir mes: pamokėlės vyksta 10 – čiai vaikučių taip pat du kartus per savaitę mokyklos PU grupėje, vadovaujamoje pradinių klasių mokytojos Juditos Dieninienės.

2011-2012 m. m.

Dalyvavimas projekte ne tik tęsiasi, bet ir perauga į tęstinį projektą „Vokiečių kalba su kiškiu Hansu pagrindiniame ugdyme“. Su kiškiu Hansu jau draugauja 12 mokyklos priešmokyklinukų (PU pedagogė Judita Dieninienė) ir 20 pirmokų (mokytojos Aušra Čepauskienė, Rima Krivickienė, Raimonda Latvienė).
Mes jau ūgtelėję, turime patirties, todėl neapsiribojame tik pamokėlėmis. Lapkričio 11 d. (prieš tai per pamokėles pasigaminę žibintus ir išmokę dvi šiai šventei būdingas daineles) vykstame į įspūdingą Šv. Martyno dienos paminėjimą Šiluvoje. Įsijungiame ir į tradicinės vokiečių kalbos savaitės renginius, kurie vyksta balandžio mėnesį: priešmokyklinukai aktų salėje mokyklos bendruomenei parodo dvidešimties minučių atvirą pamokėlę, pirmokai tradiciniame vokiečių kalbos konkurse „Wir können Deutsch!“, stebint 8 komandoms, sudainuoja dainelę apie raganosį, dramblį ir krokodilą, pagal kurią komandos atlieka užduotį. Ir tikrai didelis džiaugsmas matyti vaikų šypsenas, spindinčias akis — jie juk tokie svarbūs!

2012-2013 m. m.

13 priešmokyklinukų (PU grupės auklėtoja Ilona Šablauskienė) ir 25 pirmokai (mokytojos Rita Diržienė ir Judita Dieninienė) ir toliau dainuoja, žaidžia, švenčia šventes, atlieka darbelius, eksperimentuoja vokiškai. Vaikai ir vėl dalyvauja vokiečių kalbos savaitės renginiuose, pademonstruodami tėveliams, ką išmoko.

Lolita Stalioraitienė, Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė


„Kūrybinės partnerystės“ 2012-2014 m. m.

„Kūrybinės partnerystės“ – tai Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirta programa. Jos tikslas – praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą. Šių tikslų siekiama sukuriant sąlygas mokyklų ir kūrėjų - menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjų bei mokslininkų - bendradarbiavimui.

Programa „Kūrybinės partnerystės“ leis jos dalyviams geriau suvokti, kaip kūrybiškas mokymasis gali sustiprinti mokyklos bendrojo ugdymo procesus.  Keliami klausimai apie mokymosi procesą, tyrinėjama, kokiomis sąlygomis vaikai geriausiai mokosi, kas juos motyvuoja, kaip ir kada vaikai tampa atsakingi už savo mokymąsi, ieškoma kūrybiškų būdų tipiniams mokyklos iššūkiams spręsti.

Kūrybinių partnerysčių modelis siūlo mokykloms unikalią kūrėjų patirtį, ugdymo atnaujinimo idėjas bei praktinę pagalbą jas įgyvendinant, padeda keisti mokymąsi ir sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ugdyti keisdamas mokymą – metodus, priemones, organizavimą, aplinką ir mokytojų požiūrį į savo pačių kūrybiškumą bei kūrybiško darbo galimybes.

Plačiau apie projektą http://www.kurybinespartnerystes.lt/apie-projekta

 

„Besimokančių mokyklų tinklai 3“ (BMT3) 2011-2012 m. m.

Projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ pagrindiniai tikslai yra šie:
1. Sukurti sąlygas BMT mokykloms stiprinti bendruomenių gebėjimą spręsti ugdymo proceso kaitos problemas:
1.1. apibendrinti BMT pilotinio modelio patirtį;
1.2. diegti BMT ugdymo institucijose;
1.3. ugdyti BMT mokyklų mokytojų gebėjimą identifikuoti ir spręsti mokyklos bendruomenės problemas.
2. Gerinti ugdymo(si) kokybę, padėti spręsti ugdymo organizavimo, turinio planavimo, mokymosi motyvacijos, mokinių poreikių tenkinimo ir kitas problemas:
2.1. kaupti problemų identifikavimo ir jų sprendimo būdų duomenų bazę, kuria kūrybiškai galėtų naudotis kitos ugdymo institucijos;
2.2. ugdyti BMT koordinatorių ir ekspertų kompetencijas, padedančias veiksmingai plėtoti BMT veiklą;
2.3. sukurti BMT mokyklų vertinimo ir įsivertinimo sistemą bei kriterijus, parengti BMT programos metodines rekomendacijas.

Sudaryta mokymosi veikti mokykloje komanda, kuri turi išgryninti mokyklos problemą bei ieškoti tos problemos sprendimo alternatyvų. Komandą sudaro 4 mokytojai: I. Šablauskienė, V. Plučiuvienės, V. Tamošaitienė, J. Janušinė, mokyklos direktorė V. Zubrickienė, pavaduotoja ugdymui J. Stankaitienė ir kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų vyr. specialistė D. Vizbarienė.

Dalyvaudama šiame projekte, mokykla turi galimybę tapti besimokančia organizacija, nes visi mokyklos bendruomenės nariai projekto metu bus įtraukti į mokymosi procesą.  Bus pasiekti tokie besimokančios organizacijos rodikliai: nuolatinis mokymasis, kolegialus problemos sprendimas, pačių atlikto vertinimo rezultatų panaudojimas, gerinant savijautą ir pasiekimus mokykloje, gerosios praktikos sklaida, naujų mokymosi formų  naudojimas, įdomesnis mokymasis.

 

Comenius asistento praktika 2011 m.

Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla pateikė paraišką mokyklų, norinčių priimti Comenius asistentą, veiklai 2010 metais. Švietimo mainų paramos fondui buvo pateiktos 23 paraiškos iš įvairių Lietuvos mokyklų ir tik 8 iš jų gavo praktikos mokykloje asistentus. Mūsų mokykloje praktiką atliks Emine ERSÖZ iš Turkijos nuo 2010 m. rugsėjo mėn.13 d. iki 2011 m. gegužės mėn. 31d. Ji gali mokyti prancūzų, turkų ir anglų kalbas.

Mokyklų, norinčių priimti Comenius asistentą, veiklos tikslas - suteikti mokykloms galimybę priimti Comenius asistentą iš kitos, dalyvaujančios Mokymosi visą gyvenimą programoje Europos šalies. Tokia asistento praktika padeda stiprinti europinę dimensiją institucijoje, CLIL (integruotas užsienio kalbos ir dalyko mokymas) diegimą, skatina mokytis kitų kalbų, didina siūlomų užsienio kalbų įvairovę mokykloje.

Asistento praktikos veikla:

 • pagalba mokytojui darbo klasėje metu, 
 • pagalba mokiniams darbo grupėje metu ir projektiniame mokyme;
 • mokinių skatinimas mokytis kitų kalbų, tame tarpe ir asistento gimtosios kalbos;
 • pagalba mokytojui dirbant su specialiųjų poreikių vaikais;
 • informacijos apie savo šalį skleidimas;
 • europinės dimensijos stiprinimas priimančioje institucijoje;
 • projektų vystymas ir įgyvendinimas (pavyzdžiui, eTwinning, Comenius opartnerystės);

 

„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ 2009-2012 m. m.

Šis projektas numatytas kaip 2006–2008 m. sėkmingai įgyvendinto projekto „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“ tęsinys.

Pagrindinis projekto tikslas – modernizuoti šalies pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius mokymo metodus ir IKT.

Uždaviniai:

rengti švietimo konsultantus ir tobulinti jų kvalifikaciją;
tobulinti pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetenciją taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT;
sukurti inovatyvių metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodiką ir išbandyti pilotinėse mokyklose.
Naudojantis sukurtomis prielaidomis projekte bus organizuojamas intensyvus pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų mokymasis taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT: dirbti virtualiose mokymosi aplinkose; naudoti kompiuterines mokymo priemones ir mokymo objektus; įsivertinti ir tobulinti savo pedagoginę praktiką, gerinti ugdymo kokybę; taikyti IKT ugdymo procesui modernizuoti, individualizuoti, specialiųjų poreikių bei gabiems vaikams ugdyti; taikyti IKT ruošiantis pamokoms, bendradarbiaujant su kolegomis.

Projekte numatytos kvalifikacijos tobulinimo formos ir sritys, skatinančios pedagogus mokytis visą gyvenimą.

Pradinių klasių mokytojas metodininkas Žydrūnas Kapočius tapo švietimo konsultantu.

 

Švietimo mainų paramos fondo Nordplus Junior projektas 2009-2010 m. m.

Verslumas - kelias į sėkmę

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, lavinti jų kūrybiškumą, skatinti imlumą naujovėms ir mokyti nuosekliai siekti užsibrėžto tikslo. Projekto metu mokiniai lankysis vietos valdžios institucijose, teikiančiose informaciją apie verslumą. Jie rinks informaciją apie regione sėkmingai veikiančias įmones, debatuose apie įmonės veiklą ir verslo sėkmę susitiks su įmonių darbuotojais ar vadovais. Remiantis surinkta informacija bus paruošti stendai ar prezentacijos, kurios bus pristatytos projekto dalyviams vizitų metu. Išanalizavę savo šalių sėkmingai veikiančių įmonių verslo ypatumus, mokiniai bandys sukurti savo simuliacinės įmonės modelį, t.y. verslo planą. Per idėjų mugę mokiniai stengsis parduoti savo įmonės verslo planą kitoms grupėms, t.y. „verslininkams“. Pasikeitimo vizitų metu mokiniai gamins dirbinius iš buitinių atliekų ir juos pardavinės Idėjų mugėje. Projekto partneriai - Staffangymnasiet (Švedija), Apollon Yhteiskoulu (Suomija).

 

„Drąsinkime ateitį" 2005-2008 m. m.

Mūsų mokykla nuo 2005m. dalyvauja projekte „Drąsinkime ateitį". Tai nacionalinio masto daugiametis socialinis projektas, kuriame pavyzdinė ir aktyvi visuomenės dalis - sąžiningi darbininkai, garbingi verslininkai, pasižymėję kultūros bei mokslo atstovai, geri įvairių sričių specialistai - kviečiami grįžti į savo mokyklas.

Ateitį kursiančios kartos skatinimas siekti mokslo aukštumų, motyvacijos stiprinimas renkantis profesiją, moralinių vertybių propagavimas - tai didelis indėlis į pilietinės visuomenės kūrimą.

Pagrindinis tikslas - sėkmingu bei pozityviu asmeniniu pavyzdžiu padrąsinti ir įkvėpti jaunąją kartą labiau pasitikėti savo jėgomis siekiant prasmingų gyvenimo tikslų ir kuo geresnių veiklos rezultatų savo ir savo šalies labui. 

2007 m. Balandžio 27d. mokykloje vyko susitikimas su projekto „Drąsinkime ateitį“ garbės galerijos nariu - gydytoju traumatologu Giedriumi Kunigiškiu.

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos piliečiai referendume priėmė dabartinę Lietuvos Respublikos konstituciją. Konstitucija (lot. constitutio „nustatymas“) – tai pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus.

Didžiausias Lietuvoje visuomeninis projektas „Drąsinkime ateitį“, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija ir Lietuvos žurnalistų sąjunga pakvietė 2007 m. spalio 25 d. būti pilietiškais ir švęsti Konstitucijos dieną.

2007 lapkričio 9 d. mūsų mokyklos delegacija dalyvavo projekto „Drąsinkime ateitį“ regioninėje konferencijoje.

Konferencijos tikslas buvo pristatyti projektą „Drąsinkime ateitį“, kaip vieną pavyzdinių LR Švietimo ir mokslo ministerijos projektų, atsakyti į mokyklų atstovams kylančius klausimus taip pat apdovanoti geriausiai testą „Ką aš žinau apie savo šalį” išlaikiusius mokinius.

Geriausiai šį testą mūsų mokykloje išsprendė dvyliktokės: A. Bartkevičiūtė ir J. Jacevičiūtė. Jos gavo dovanų specialų konstitucijos leidimą.

2008 m. balandžio 7 d. Šaltinio vidurinėje mokykloje vyko respublikinis projektas „Drąsinkime ateitį“, per kurį mokiniai ir mokytojai turėjo progą susitikti su vienu iš dešimties mokyklos garbės galerijos narių – Arūnu Peldūnu.

Arūnas Peldūnas – kirpėjas, 1993 m. baigęs Šaltinio vidurinę mokyklą. Susitikime svečias maloniai dalinosi prisiminimais ir mokyklinių metų svajonėmis jaunystėje ir, žinoma, pasakojo apie savo profesiją. Mokytojos ir mokyklos direktorė taip pat pasidalino prisiminimais apie Arūną, pabrėžė, kad jis mokykloje pasižymėjo nuoširdumu, mandagumu. Mokytoja B. Vežbavičienė, deja, negalėjusi pati dalyvauti susitikime, parašė pasakojimą iš savo prisiminimų. Ji prisiminė įvykį, kai Arūnas buvo dešimtokas ir budėdamas savo poste mokykloje, neišsigando nualpus vienai mergaitei: „Nepasimetė tik Arūnas. Čiupo tą mergaitę į glėbį, nunešė į klasę, atsegiojo bliuzelę ir ji tuoj atsigavo!“.

Etikos mokytoja L. Ševeliova turėjo progą grąžinti Arūno 10 klasės sąsiuvinį. „Sąsiuvinis tvarkingas, žodžiai paryškinti“, - gyrė Arūną mokytoja. Į susitikimą svečias atsivežė darbo priemones ir sutiko parodyti visiems savo kirpėjo talentą. Pasikvietęs iš auditorijos vieną mokinę, per trumpą laiką padarė jai labai gražią šukuoseną. Visų akys blizgėjo iš nuostabos. Po to buvo pakviesta ir mokyklos direktorė V. Zubrickienė. Ją Arūnas taip pat papuošė gražia šukuosena.

Puošdamas mūsų mokyklos damas Arūnas pasakojo, kaip mokėsi kirpėjo profesijos Šiauliuose, apie savo darbą: „Turiu pastovius klientus, tad naujiems ne visada yra laiko, tačiau „šaltiniečiams“ visada laiko atsiras“, - kalbėjo svečias. Pokalbiui artėjant į pabaigą, Arūnas palinkėjo mokytojams kantrybės, o mokiniams – siekti savo tikslo. Arūnui buvo įsegtas projekto „Drąsinkime ateitį“ ženklelis, o mokykla atsidėkodama už nuostabias šukuosenas ir nuoširdų pokalbį padovanojo gražią dovanėlę su Raseinių Šaltinio vidurinės mokyklos atributika.

Paskutinio skambučio išvakarėse, t. y. 2008 m. gegužės 15 d., vykome į susitikimą su mūsų mokyklos 1994 metų abituriente Jurgita Marinavičiene (Jankute). Ji Vilniaus Dailės akademijoje studijavo scenografiją, o šiuo metu Jurgita dėsto vaikų dailės studijoje. Su ja susitikome Mokytojų namuose, kur Jurgita maloniai dalinosi prisiminimais apie mokyklos bei studijų laikus, pasakojo apie savo darbą ir rodė parodos nuotraukas.

Po susitikimo su Jurgita vykome į projekto „Drąsinkime ateitį“ koncertą. Jame dalyvavo visos Lietuvos žvaigždės ir net Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus! Daug Lietuvos mokyklų gavo apdovanojimus ir įvairiausius prizus už ateities drąsinimą. Deja, mūsų mokykla apdovanojimo negavo, tačiau grįžome kupini gerų įspūdžių ir su dideliu noru drąsinti ateitį. Tad tikimės, kad kitais metais mums būtinai pasiseks!

 

„Kinas mano mokykloje" 2006-2014 m. m.

Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Medijų švietimo centru „Meno avilys" pakvietė bendrojo lavinimo mokyklas dalyvauti projekte „KINAS MANO MOKYKLOJE".

Atsižvelgiant į sėkmingą kino, kaip švietimo priemonės, naudojimą Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Skandinavijos švietimo sistemose, projektu „Kinas mano mokykloje" siekiama inicijuoti mokinių vizualinio raštingumo ugdymo programą Lietuvoje, supažindinti mokinius su kino naudojimo švietime galimybėmis. Projektas prisidės prie pilietinio ugdymo programos, skatins jaunuolius mokytis, formuluoti savo nuomonę, kalbėti apie aktualias problemas.

Šaltinio vidurinė mokykla taip pat įsijungė į šį projektą.

Mokytojas J. Janušas 2006 m. lapkričio 24 d. dalyvavo seminare, kuriame buvo supažindintas su kino naudojimo švietime galimybėmis, projekto „Kinas mano mokykloje" techninėmis sąlygomis, metodika; parsivežė metodinės medžiagos ir 4 filmų kopijas:

 • Šie filmai apima įvairias temas. Filmo, kaip teksto, panaudojimas gali būti naudingas daugeliui disciplinų: doriniam ir pilietiniam ugdymui, istorijai, literatūrai, geografijai, gamtos mokslams. 
 • Peržiūrėjus šiuos filmus galima žaisti ir simuliacinius žaidimus per dailės, istorijos, literatūros, informatikos, pilietinio ugdymo pamokas;jie gali būti peržiūrėti klasių vadovų su savo auklėtiniais. 
 • Pirmoji tai pabandė padaryti 9 b klasė: su klasės vadove L. Janušiene žiūrėjo šiemet JAV kino akademijos apdovanojimams nominuotą pirmą lietuvišką juostą- dokumentinį filmą „Prieš parskrendant į žemę". Per etikos pamokas šį filmą žiūrėjo ir su mokytoja I. Danusiene aptarė vienuoliktokai. Gruodžio 13-15 dienomis prancūzų režisieriaus F. Diuperono vaidybinį filmą „Ponas Ibrahimas" žiūrėjo ir su mokytoja L.Ševeliova analizavo dešimtokai. 
 • Taigi žengti konkretūs žingsniai įgyjant ir plėtojant dar vieną raštingumo rūšį – vizualinį raštingumą.

 

Socrates Comenius 1.2 kalbinis projektas „Maža valstybė - gimta kalba vertybė" 2006-2007 m. m.

Projektas buvo vykdomas 2006-2007 m.m. 
Projekto koordinatorė-Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla, 
partnerė-Liuksemburgo Michel Rodange licėjus. 

Projekto darbinė grupė: 

Rūta Jankauskienė (koordinatorė) 

Vaiva Zubrickienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui) 
Daiva Bitvinskienė (anglų kalbos mokytoja) 
Daina Laveckienė ( vokiečių kalbos mokytoja) 
Lijana Ivoškienė ( anglų kalbos mokytoja) 

Projekto dalyviai: 

30 mokinių (14-17 metų amžiaus) 

Projekto tikslai: 

Sudaryti sąlygas ir paskatinti jaunimą bendrauti liuksemburgiečių ir lietuvių kalbomis. Atrasti ir pajusti abiejų Europos šalių kultūrinius savitumus, tradicijų ir papročių panašumus bei skirtumus. 

Galutiniai projekto produktai: 

CD-ROM, trumpas pasikalbėjimų žodynėlis,videofilmas.

 

Socrates Comenius 1.3 mokyklos tobulinimo projektas „Smurtas be sienų" 2009 m.

Mūsų mokykla yra pakviesta būti partnere Europos Komisijos finansuojamame Socrates Comenius projekte „Smurtas be sienų". Šio projekto organizatorius yra Lenkijos Liubartovo miesto mokykla II Liceum Ogolnoksztalcące im Piotra Firleja. Taip pat šiame projekte pakviesti būti partneriais Saint Vallier Cedex mokykla iš Prancūzijos. Projektas tęsis trejus metus. 
Pagrindinis šio projekto tikslas yra sutelkti dėmesį į smurto problemą, paplitusią tarp paauglių, taip pat vykdyti programą „Smurto prevencija". Viskas, kas bus daroma šio projekto metu, orientuota į moralines vertybes, tokias kaip draugystė, pagarba, kilnumas, sąžiningumas, meilė, pasitikėjimas bei tolerancija.

Projekte dalyvauja 8 – 10 klasių moksleiviai (20 mergaičių ir 10 berniukų). Keturi aktyviausiai dalyvavę projekte moksleiviai pavasarį keliaus į Lenkiją.

Per pirmuosius šio projekto vykdymo metus mes apibrėšime bei nustatysime smurto problemas. Tai įgyvendinti mums padės klausimynai bei tyrimai, kuriuos pateiksime vaikams bei paaugliams. Per projekto koordinatorių susitikimus palyginsime visų projekte dalyvaujančių šalių rezultatus bei padarysime bendras išvadas. Šiais metais surengsime dailės konkursą „Daugiau jokio smurto", kurį pristatysime mokyklos bendruomenei.
 
Projekto tikslai:

 1. Praplėsti žinias apie smurto problemą. 
 2. Igyti patirties sprendžiant sunkias situacijas. 
 3. Sumažinti agresiją mokykloje. 
 4. Mokytis spręsti konfliktines situacijas.

 

Atnaujinta: 2016-12-02