Priešmokyklinis ugdymas

Šaltinio progimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Ilona Zybartė

Ugdomoji veikla vykdoma nuo 8.00 iki 12.00 val.  

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų vertinimo aprašas

Įsakymo ,,Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo'' pakeitimas 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašas (rengiama)

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis - padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Kabineto/patalpos

Nr.

Kabineto vadovas/ė

Kabineto/patalpos pavadinimas

I aukštas

 

   

34

Ilona Zybartė

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Atnaujinta: 2018-10-19