Konsultacinis centras

 • Padeda ugdyti gabius mokinius.
 • Padeda mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, įsisavinti ugdymo turinį pagal patvirtintus ugdymo planus, valstybinius standartus, bendrąsias programas, mokinių poreikius.
 • Teikia pedagoginę pagalbą (konsultacinę) mokiniams dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių praleidusiems pamokas.
 • Užtikrina papildomą pedagoginę pagalbą pagrindinio ugdymo spragoms likviduoti.
 • Gerina mokyklos mikroklimatą, užtikrindamas mokinių psichologinį saugumą.
 • Įtraukia gabius vyresniųjų klasių mokinius, dirbančius visuomenei naudingą darbą, į pagalbą žemesnių klasių mokiniams.
 • Į konsultacinį centrą gali kreiptis visi mokyklos mokiniai savo iniciatyva ar mokytojo siuntimu. Čia jie galės gauti laikiną ar nuolatinę pagalbą.
 • Dėstantys mokytojai kiekvienų mokslo metų pradžioje atlieka tyrimą, siekdami išsiaiškinti mokinius, kuriems reikalinga vieno ar kelių dalykų nuolatinė pagalba, ir nukreipia juos į konsultacinį centrą. Nuolatinę pagalbą gaunančių mokinių grupė per metus gali keistis.
 • Mokytojai dalykininkai dirba konsultaciniame centre pagal iš anksto numatytą ir į papildomo ugdymo tvarkaraštį įrašytą grafiką.
 • Pedagogams konsultaciniame centre padeda atliekantys visuomenei naudingą veiklą, gerai besimokantys, vyresniųjų klasių mokiniai, kuriuos šiam darbui rekomenduoja moką arba mokantys mokytojai.
 • Mokytojas konsultantas yra atsakingas už mokinių – mokytojų asistentų darbą.

 

Konsultacinio centro veiklos aprašas

 

Atnaujinta: 2020-01-17